Apex AD10 GMSL相机支持清单#

GMSL摄像头支持#


品牌

产品型号

支持类型

快门类型

分辨率

帧率

备注

1

Leopard

LI-AR0233-NVP2650-GMSL2

Beta

Rolling

1920*1080

30 FPS


2

Leopard

LI-AR0231-AP0200-GMSL2

Beta

Rolling

1920*1020

5~28.7 FPS


3

Leopard

LI-IMX490-GW5400-GMSL2

Beta

Rolling

2880*1860

25 FPS


4

Leopard

LI-AR0820-GW5400-GMSL2

Beta

Rolling

3840*2160

15 FPS


5

Leopard

LI-ISX031-GMSL2

Beta

Rolling

1920*1536

5~30fps


6

Leopard

LI-ISX021-GMSL2

Beta

Rolling

1920*1280

5~30fps


7

Leopard

LI-VENUS-SC120AT-GMSL2

Beta

Rolling

1280*960

30fps

限制类型1

8

Sensing

SG1-AR0143-0101-GMSL

正式/Official

Rolling

1280*720

30 FPS


9

Sensing

SG1-AR0147-0101-GMSL

Beta

Rolling

1280*720

30 FPS


10

Sensing

SG1-AR0144C-8310-GMSL

Beta

Global

1280*720

30 FPS


11

Sensing

SG1-AR0144M-8310-GMSL

Beta

Global

1280*720

30 FPS


12

Sensing

SG2-AR0231-0202-GMSL

Beta

Rolling

1920*1080

22 FPS


13

Sensing

SG2-AR0233-GW5200-GMSL2

Beta

Rolling

1920*1080

30-60 FPS


14

Sensing

SG2-IMX390C-5200-GMSL2

Beta

Rolling

1920*1080

30 FPS


15

Sensing

SG2-OX03CC-5200-GMSL2F

Beta

Rolling

1920*1080

30fps


16

Sensing

SG1-OX01F10C-GMSL

Beta

Rolling

1280*720

30FPS


17

Sensing

SG3-ISX031C-GMSL2

Beta

Rolling

1920*1536

5~30FPS


18

Sensing

SG3-ISX031C-GMSL2F

Beta

Rolling

1920*1536

30FPS


19

Sensing

SG5-IMX490C-5300-GMSL2

Beta

Rolling

2880*1860

30 FPS


20

Sensing

SG8-AR0820C-5300-GMSL2

Beta

Rolling

3840*2160

30 FPS


21

丽景

LC008A1(AR0233-5200-GMSL2)

Beta

Rolling

1920*1080

30 FPS


22

丽景

LC001A1 (OV9716-OAX0496-GMSL)

Beta

Rolling

1280*720

30 FPS


23

丽景

LC022A1 (IMX390-5200-GMSL2)

Beta

Rolling

1920*1080

30 FPS


24

Entron

S001A

正式/Official

Rolling

1280*720

30 FPS


25

英睿 Xtherm

Xsafe_A6D

Beta

IR

640*512

25 FPS


26

艾睿 InfiRay

IR-Pilot640-XXG1

Beta

IR

640*512

50 FPS/25 FPS


27

艾睿 InfiRay

IR-Pilot640-XXG2

Beta

IR

640*512

50fps


28

艾睿 InfiRay

IR-Pilot180P

Beta

IR

1280*720

25 FPS


注:

  • 正式支持:每次米文系统版本升级,会在米文设备上进行验证

  • BETA支持:米文调试过,但不会在每次米文系统版本升级中验证,如使用过程中需要进一步支持请联系对应的销售工程师或客户经理

  • 摄像头支持列表为最新镜像支持的所有摄像头列表,老镜像会有部分摄像头不支持的问题

限制类型:

  • 限制类型1: 在一个9296上只能接入1个相机